جزوه روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار و نمونه سوال

به تعداد 45 صفحه pdf

مناسب مرور سريع و جمع بندي ايام امتحانات

 

تعريف مهندسي نرم افزار

مشكلات كنوني نرم افزار

ويژگي هاي نرم افزار

فرآيند نرم افزار چيست؟

ضوابط ارزيابي نرم افزار

مراحل فرآيند مهندسي نرم افزار

فعاليت هاي پشتيباني فرآيند مهندسي نرم افزار

مدل آبشاري

مشكلات مدل آبشاري

مدل نمونه سازي

مدل حلزوني

Win Win مدل حلزوني

مدل روش هاي رسمي

ابزارهاي نسل چهارم

فرآيند مدل سازي يكنواخت

صحت سنجي سيستم  System Verification

مراحل اجراي Model Ckecking

Transition Systems

جزوه روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار