تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

پايان‌نامه دكتري در رشته زمين شناسي (تكتونيك)

با موضوع كاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

به تعداد 104 صفحه قابل ويرايش ورد

 

سيگنال هاي توپوگرافي و گرانش توسط روش همدوسي موجك و ادميتنس موجك به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آناليز قرار گرفت تا ميزان ضخامت الاستيك موثر(Te) و ناهمسانگردي مكانيكي سنگ كره در ايران اندازه گيري شود. موجك مورد استفاده در اين مطالعه از نوع موجك بادبزني است كه اين نوع موجك خود از كنار هم قرار گيري موجك هاي مورلت ايجاد مي شود. براي محاسبه ضخامت الاستيك موثر از موجك بادبزني با شعاع پوشش °180 و براي محاسبه ناهمسانگردي هاي مكانيكي از موجك بادبزني ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 استفاده شده است. مدل پوسته به كار رفته در اين مطالعه براي فرآيند معكوس سازي براي بازيافت مقادير همدوسي و ادميتنس مدل پوسته 2 بوده است.

بيشينه مقدار ضخامت الاستيك موثر بدست آمده، برابر با 14.2 كيلومتر در جنوب رشته كوه هاي شرق ايران و بيشينه آن به مقدار 61.2 كيلومتر در نزديكي گسل آستارا در حوضه درياي خزر جنوبي است. در رشته كوه هاي البرز، مقدار اين متغير در حاشيه جنوبي به 45 كيلومتر مي رسد و در حاشيه شمالي و در امتداد حوضه خزر جنوبي به بيشينه مقدار خود يعني كمي بيش از 60 كيلومتر مي رسد. در كوپه داغ يك روند افزايشي از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشيه حوضه خزر جنوبي دارد. كمينه مقدارTeدر جنوب شرقي كپه داغ برابر با 25 كيلومتر و بيشينه آن برابر است با 50 كيلومتر در مرز البرز و كوپه داغ. در شمال غرب و آذربايجان ميزان ضخامت الاستيك موثر از شرق با بيشينه مطلقTeدر ايران كه كمي بيش از 62 كيلومتر است به سمت غرب به ميزان كمتر از 30 كيلومتر كاهش مي يابد. در قسمت شمال غرب زاگرس كمينه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و كمربند دگرگوني سنندج سيرجان برابر است با 20 كيلومتر و بيشينه آن به 45 كيلومتر در شمال غرب است. ميزان ضخامت الاستيك موثر در شرق گسل كازرون به بيشينه مقدار خود به ميزان 50 كيلومتر در قسمت تنگه هرمز مي رسد. بيشينه مقدار بدست آمدهFبرابر است با 0.74 و كمينه آن 0.15 است. ميانگينF در ايران برابر با 0.34 با انحراف معيار 0.11 مي باشد.

با توجه به ميزان ميانگين F مي توان بيان نمود كه در اكثر نقاط ايران ميزان بار سطحي بيشتر از ميزان بار زيرسطحي است. ناهمسانگردي در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخيص است. الگوي محورهاي ناهمسانگردي در هر محدوده و يا زير محدوده تكتونيكي متمايل به يكسان بودن دارد. با توجه به وضعيت استرس و محورهاي ناهمسانگردي مكانيكي و لرزه اي مي توان گفت كه سنگ كره در ايران به صورت يك پارچه و بدون تغيير از عمق آن تا سطح در طي زمان زمين شناسي دچار تغيير شكل شده است.

 

عنوان صفحه

 

1.1انگيزه و هدف از مطالعه. 1

2.1 آشنايي با مفاهيم اساسي و تاريخچه آنها2

 

رساله دكتري با موضوع كاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۵۲:۲۵ ] [ مجتبي صادقي ]

پايان نامه ارشد با موضوع بررسي تنوع ژن Coa در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني در رشت

مناسب رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي

به تعداد 110 صفحه قابل ويرايش ورد

 

چكيده

استافيلوكوكوس اورئوس از عوامل بيماريزاي متداول در انسان و دام است كه طيف وسيعي از بيماريها را ايجاد ميكند و آنزيم كوآگولاز از عوامل مهم بيماريزاي اين باكتري مي باشد. همچنين بررسي تنوع ژنتيكي ژن كد كننده اين آنزيم (coa) يكي از روش هاي مولكولي تعيين تيپ جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مي باشد. در اين مطالعه 30 جدايه باليني استافيلوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي مختلف مثل ادرار، پوست و خون در رشت مورد استفاده قرار گرفت. براي تعيين تيپ كوآگولاز منطقه بسيار متغير ژن اين آنزيم در واكنش PCRتكثير وسپس مورد هضم آنزيمي با استفاده از آنزيم اندونوكلئاز محدودگر AluIقرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزيمي مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع در واكنش PCRدو نوع محصول ( به طول هاي 680 و 750 جفت باز) و شش الگوي مختلف RFLP (280+400, 280+470،340+340 و عدم هضم قطعه 750 جفت بازي) بدست آمد. نتايج بيانگر تنوع ژن كوآگولاز در جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس در منطقه مي باشد و الگوي PCR-RFLP280+400 جفت بازي الگوي غالب بوده است

 

پايان نامه ارشد با موضوع بررسي تنوع ژن Coa در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني در رشت

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۵۱:۴۰ ] [ مجتبي صادقي ]

پايان نامه با موضوع ارزيابي قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مناسب دانشجويان ارشد مديريت بازرگاني گرايش مالي

به تعداد 185 صفحه pdf

 

فصل اول : كليات

فصل دوم : پيشينه و مباني تحقيق

فصل سوم : روش تحقيق

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 

پايان نامه با موضوع ارزيابي قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۸:۲۶ ] [ مجتبي صادقي ]

پايان نامه ارشد حسابداري با موضوع بررسي موانع بكارگيري اطلاعات حسابداري كافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانك تجارت استان چهارمحال و بختياري

به تعداد 130 صفحه قابل ويرايش ورد

 

چكيده 1

فصل اول ـ كليات تحقيق 2

1ـ 1 مقدمه 2

1ـ 2 بيان موضوع تحقيق 4

1 ـ 3 طرح مسأله ي تحقيق 4

1ـ 4 ضرورت و اهميت تحقيق 5

1ـ 5 اهداف تحقيق 6

 

پايان نامه ارشد حسابداري با موضوع بررسي موانع بكارگيري اطلاعات حسابداري كافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانك تجارت استان چهارمحال و بختياري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۸:۰۱ ] [ مجتبي صادقي ]

پروژه حسابداري در بانك سپه

به تعداد 138 صفحه ورد قابل ويرايش

در اين پروژه كه پيش روي عزيزان مي باشد سعي گرديده است مباحثي هر چند مختصر در خصوص پيدايش حرفه حسابداري و تاريخچه تاسيس بانكهاي ايراني وحسابداري بانكي، بحث و همين طور در خصوص عملكرد بانك سپه بعنوان اولين بانك ايراني در رابطه با ( عمليات بانكي ، نحوه ثبت حسابداري ، نحوه تهيه و تنظيم دفاتر حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي روزانه و سالانه طي دوره مالي) و با خدمات و تسهيلاتي كه به مشتريان اراعه مي گردد آشنا شويم . اميداست مورد استفاده وراهگشاي عزيزان قرار گيرد.

 

فهرست

مقدمه

حسابداري: كليات٬‌تعاريف٬ انواع٬‌تاريخچه و اهميت

تاريخچه بانك و بانكداري درايران

تاريخچه نخستين بانك ايراني

 

فصل اول : آشنايي با خدمات و تسهيلات ارائه شده به مشتريان در بانك سپه

 

مقدمه :

اعضاي هيئت مديره بانك سپه

نمودار سازماني بانك سپه

معرفي خدمات ارائه شده در بانك هاي سپه سراسر كشو

 

پروژه حسابداري در بانك سپه


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۶:۳۰ ] [ مجتبي صادقي ]

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با موضوع كنترل مبدل DC-DC باك

به تعداد 105 صفحه قابل ويرايش ورد

 

 

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه............. 2

1-2- پيشينه و سوابق............... 3

1-3- مروري بر گذشته كنترل سيستم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون.............. 4

1-4- اهداف اين پايان نامه............ 9

1-5- جنبه‌هاي نوآوري اين پايان نامه............... 10

 

فصل دوم: مقدمه‌اي بر مبدل باك

2-1- مبدل باك step-down(buck) converter................... 12

2-2- حالت هدايت پيوسته مبدل باك................ 15

 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با موضوع كنترل مبدل DC-DC باك


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۵:۴۷ ] [ مجتبي صادقي ]

گزارش كارآموزي كامپيوتر – نرم افزار در كانون فرهنگي هنري

به تعداد 52 صفحه ورد قابل ويرايش

 

چكيده

مقدمه

معرفي محل كارآموزي

معرفي فعاليت هاي انجام شده

 

فعاليت هاي مرتبط با رشته تحصيلي

مشكلاتي كه در طول دوره با آنها روبرو شدم

فرم گزارش كار هفتگي

 

گزارش كارآموزي كامپيوتر – نرم افزار در كانون فرهنگي هنري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۹:۴۶ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ي درس معادلات ديفرانسيل

منبع كتاب تمرين معادلات ديفرانسيل نيكوكار

به تعداد 76 صفحه pdf

دست نويس دانشجو از مباحث كلاسي با كيفيت خوب

 

معادله مرتبه

معادله رتبه دوم و مراتب بالاتر

تبديل لاپلاس

 

جزوه ي درس معادلات ديفرانسيل


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۹:۱۵ ] [ مجتبي صادقي ]

ويرايش سوم كتاب تجزيه و تحليل بقا اثر كلين بام

(Survival Analysis - Kleinbaum)

به تعداد 717 صفحه pdf به زبان اصلي 

مناسب اساتيد و دانشجويان رشته هاي آمار

 

عنايت فرماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد.

 

ويرايش سوم كتاب تجزيه و تحليل بقا اثر كلين بام - Survival Analysis - Kleinbaum


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۸:۵۳ ] [ مجتبي صادقي ]

پروژه كلاسي با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

به تعداد 70 صفحه ورد قابل ويرايش

مناسب دانشجويان رشته هاي حقوق

 

پيشگفتار

الف – موضوع تحقيق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقيق

د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : كليات و مفاهيم

مقدمه

بخش اول : تاريخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است

مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي‌يابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش

مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست

فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شركت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شركاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترك بواسطه بيع

چند نكته

نكته اول : وقفي بودن حصة يكي از دو شريك

بند اول : ديدگاه فقها

بند دوم : ديدگاه قانونگذار

نكته دوم : خياري بودن بيع

بند اول :‌ ديدگاه فقها

بند دوم : ديدگاه قانونگذار

نكته سوم : بيع فضولي

نكته چهارم : اقاله بيع

نكته پنجم : فسخ بيع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختياري وقهري

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پيش از بيع

ب: فروش حصه از جانب شفيع

مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه

الف: فوريت در حق شفعه

ب: ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن

ج: تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه

د: تلف مبيع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن

شرايط شفيع

دعواي اخذ به شفعه

خلاصه و نتيجه گيري

فهرست منابع

 

پروژه كلاسي با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۸:۱۴ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی