تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

آزمايشگاه هاي شبكه هاي كامپيوتري

به تعداد 154 صفحه pdf

 

سرفصل مطالب مطرح شده 5
مبحث اول: آشنايي با تجھيزات ايجاد شبكه محلي و ابزارھاي تست
شبكه 5
و نحوه پيكربندي آن در سيستم عامل TCP/IP مبحث دوم: آشنايي با
ويندوز 6
و نحوه پيكربندي آن در سيستم عامل TCP/IP مبحث سوم: آشنايي با
لينوكس 9
مبحث چھارم: آشنايي با سرويس ھاي لايه كاربرد و نحوه پيكربندي آن
DNS Server, DHCP Server, Web Server, ) در سيستم عامل ويندوز
9 (Terminal Service
مبحث پنجم: آشنايي با مسيريابي و پروتكلھاي مربوط به آن 10
11(Cisco) مبحث ششم: آشنايي با مسيريابھاي سخت افزاري
مبحث ھفتم: معرفي پروژه برنامه نويسي و پروتكل مورد استفاده در آن 12
مبحث ھشتم: مفاھيم پيشرفته در شبكه ھاي كامپيوتري 12
پروژه ھاي آزمايشگاه 12
13HTTP Server
13FTP Server
دستور كار جلسه اول14
آشنايي با تجھيزات ايجاد شبكه محلي و ابزارھاي تست شبكه 14
دستور كار جلسه دوم 46
و نحوه پيكربندي آن در سيستم عامل ويندوز 46 TCP/IP آشنايي با
دستور كار جلسه سوم65
و نحوه پيكربندي آن در سيستم لينوكس 65 TCP/IP آشنايي با
دستور كار جلسه چهارم 69
آشنايي با سرويسھاي لايه كاربرد و نحوه پيكربندي آن در سيستم
عامل ويندوز 69
دستور كار جلسه پنجم 78
آشنايي با مسيريابي و پروتكلھاي مربوط به آن 78
دستور كار جلسه ششم 97
و كار با آنھا97 Cisco آشنايي با مسيرياب ھاي
137 ضميمه 1
4
137 Ethereal و معرفي LAN مونيتور كردن بسته ھاي ارسالي در محيط
137 DNS server و بررسي
149 ضميمه 2
آشنايي با شبكه ھاي بي سيم 149
152 ضميمه 3
152 FTP Server
154 ضميمه 4
154 HTTP SERVER

آزمايشگاه هاي شبكه هاي كامپيوتري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۳:۴۹ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت روش هاي نمونه گيري يك رشته آمار

به تعداد 375 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

فصل اول

•كليات
•1-1 جامعه
•1-2 سرشماري
•1-3 نمونه
•1-4 مزاياي نمونه گيري
•1-5 مراحل اصلي در يك بررسي نمونه اي
•1-6 مروري بر برخي مفاهيم آماري
•1-7 ضريب تغييرات
•1-8 تفاوت بين نظريه نمونه گيري متعارف و كلاسيك
•خلاصه فصل اول
•مسائل
 
فصل دوم
•2-1 تعريف نمونه گيري تصادفي ساده
•2-2 انتخاب نمونه تصادفي ساده
•2-3 ويژگي مهم نمونه گيري تصادفي بدون جايگذاري
•2-4 تعاريف و نمادها
•2-5 ميانگين نمونه تصادفي ساده
•2-6 واريانس ميانگين نمونه
•2-7 محاسبه واريانس ميانگين نمونه
•2-8 برآوردكننده نااريب
•2-9 ضريب تصحيح براي جامعه متناهي
•2-10 حدود اطمينان ميانگين جامعه
•2-12 ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري
•2-13 قضيه مربوط به ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري
•2-14 واريانس ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري
•2-15 برآورد كننده نااريب
•2-16 نسبتهاي نمونه اي و درصدها
•2-17 نمادگذاري
•2-18 برآوردكننده ناريب P
•2-19 محاسبه تغييرات جامعه و نمونه
•2-20 محاسبه واريانس P
•2-21 برآورد واريانس P
•2-22 قضيه
•2-23 حدود اطمينان P
•2-24 تعيين نسبت در جامعه اي با چند رده
•2-25 برآورد حجم نمونه
•2-26 محاسبه حجم نمونه براي داده هاي پيوسته
•2-27 محاسبه حجم نمونه برحسب فاصله اطمينان مفروض
•2-28 تعيين حجم نمونه در نمونه گيري براي نسبتها
•2-29 تذكر
•2-30 قضيه مربوط به
•2-31 قضيه مربوط به
•خلاصه فصل
•مسائل
 
فصل سوم
•3-1 تعريف
•3-2 نمادها و تعاريف
•3-3 قضيه
•3-4 قضيه
•3-5 قضيه
•3-6 برآورد واريانس
•3-7 قضيه
•3-8 حدود اطمينان ميانگين و مجموع واحدهاي جامعه
•3-9 تخصيص اپتيمم
•3-10 قضيه
•3-11 مقايسه دقت نمونه گيري تصادفي با طبقه بندي و نمونه گيري تصادفي ساده
•3-12 قضيه
•3-13 حالتي خاص در تخصيص نيمن
•3-14 برآورد حجم نمونه براي داده هاي پيوسته
•3-15 برآورد مجموع واحدهاي جامعه
•3-16 نمونه گيري با طبقه بندي براي نسبتها
•3-17 قضيه
•3-18 اثر انحراف از تخصيص اپتيمم
•3-19 مساله تخصيص با بيش از يك صفت
•3-20 ساختن طبقات
•3-21 طبقه بندي بعد از انتخاب نمونه
•3-22 نمونه گيري مضاعف براي طبقه بندي
•خلاصه فصل سوم
•مسائل
 
فصل چهارم
•4-1 مقدمه
•4-2 شيوه انتخاب نمونه با احتمال متغير
•4-3 روش لاهيري
•4-4 برهان روش لاهيري
•4-5 روش خرد كردن
•4-6 برآورد ميانگين جامعه در نمونه گيري با احتمال متغير و باجايگذاري
•4-7 واريانس برآورد كننده ميانگين جامعه در نمونه گيري با احتمال متغير و باجايگذاري
•4-8 برآورد واريانس برآوردكننده ميانگين در نمونه گيري تصادفي با احتمال متغير و باجايگذاري
•4-9 نمونه گيري با احتمال متغير و بدون جايگذاري
•4-10 برآورد هاي مرتب
•خلاصه فصل چهارم
•مسائل
 

ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۴:۰۶ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت رياضي براي آمار

به تعداد 279 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

فصل 1 .......................... آناليز تركيبي

فصل 2 .......................... تابع مولدها

فصل 3 .......................... معادلات ديفرانسيل

فصل 4 ........................... معادلات بازگشتي

فصل 5 .......................... توابع موجود در آمار

فصل 6 .......................... تبديلات لاپلاس

 

پاورپوينت رياضي براي آمار


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۳:۲۰ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كتاب رگرسيون تاليف جواد بهبوديان

به تعداد 320 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

عناوين فصلها

 

پاورپوينت كتاب رگرسيون تاليف جواد بهبوديان


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۲:۳۹ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه كتاب چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

نوشته پروفسور رمضاني

به تعداد 27 صفحه pdf مربوط به درس سياست خارجي

 

خلاصه كتاب چارچوبي تحليلي براي بررسي‌ سياست خارجي ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضاني

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۱:۵۳ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب اقتصاد منطقه اي (تئوري و مدلها) دكتر مجيد صباغ كرماني ، فصل اول و دوم

به تعداد 32 صفحه pdf به صورت زوجي ( 75 صفحه اول كتاب )

 

فصل اول : چگونگي ايجاد مناطق و شهرها

فصل دوم : مكان يابي ( تئوري ها و عوامل موثر بر آن )

 

منبع درسي نظريه هاي مكان يابي

مناسب طول ترم و آمادگي امتحانات دانشجويان

 

توجه فرماييد اين فايل فقط فصل اول و دوم كتاب ذكر شده مي باشد

 

كتاب اقتصاد منطقه اي (تئوري و مدلها) دكتر مجيد صباغ كرماني ، فصل اول و دوم

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۱:۳۲ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت ارتباط بين پزشك و بيمار

به تعداد 22 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

 

شامل مباحث :

حساسيت شغلي پزشكي

توانايي خداگونه

اصول اخلاق روابط پزشك و بيمار

صلاحيت علمي و عملي پزشك

مهارتهاي يك پزشك

ارتباط با همكاران حرفه اي

اعتقادات بيمار

روابط مالي پزشك و بيمار

پاورپوينت ارتباط بين پزشك و بيمار

به تعداد 22 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

 

شامل مباحث :

حساسيت شغلي پزشكي

توانايي خداگونه

اصول اخلاق روابط پزشك و بيمار

صلاحيت علمي و عملي پزشك

مهارتهاي يك پزشك

ارتباط با همكاران حرفه اي

اعتقادات بيمار

روابط مالي پزشك و بيمار

 

پاورپوينت ارتباط بين پزشك و بيمار


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۱:۱۸ ] [ مجتبي صادقي ]

نظريه رشد شناختي ويگوتسكي

و نظريه رشد شناختي برونر

درس روان شناسي تربيتي

قابل استفاده براي سطح ارشد و دكتري

به تعداد 12 اسلايد قابل ويرايش

مجموعه روانشناسي

مناسب اساتيد و ارائه دانشجو در طول ترم

 

نظريه رشد شناختي ويگوتسكي و نظريه رشد شناختي برونر درس روان شناسي تربيتي

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۰:۵۶ ] [ مجتبي صادقي ]

فايل هاي pdf درس حفاظت پيشرفته در سيستم هاي قدرت دكتر صادقي راد

 

بخش اول : Advanced Protection of Power System به تعداد 39 صفحه pdf

بخش دوم : Advanced Distance protection به تعداد 32 صفحه pdf

بخش سوم : Transmission Line protection به تعداد 17 صفحه pdf

بخش چهارم : Load Shedding به تعداد 33 صفحه pdf

بخش پنجم : Auto_Reclosing به تعداد 15 صفحه pdf

 

فايل هاي pdf درس حفاظت پيشرفته در سيستم هاي قدرت دكتر صادقي راد

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۰:۴۲ ] [ مجتبي صادقي ]

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING

From Method to Postmethod

B. Kumaravadivelu

منبع درس اصول و روش تدريس زبان هاي خارجي

ارشد رشته آموزش زبان انگليسي

278 صفحه pdf

لطفا توجه نماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد

 

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۹:۳۱ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی