تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

آزمايشگاه جانورشناسي

به تعداد 64 صفحه pdf

 

فهرست مطالب:

سلولهاي پوششي دهان
آناتومي انسان
قلب پستانداران
مغز پستانداران
كليه پستانداران
موجودات زنده آب راكد
اسفنجها و كيسه تنان
نرمتنان و خارتنان
بندپايان
ماهيان علفخوار
ماهيان گوشتخوار
مورفولوژي و آناتومي پرندگان
تاكسيدرمي پرندگان
وزغها و قورباغهها

خزندگان

 

آزمايش شماره : 1سلولهاي پوششي دهان
– 1-1اهداف آزمايش
-3مشاهدهي سلولهاي يك بافت جانوري
-2آشنايي با ميكروسكوپ و روش تنظيم ميكروسكوپ

 

آزمايش شماره : 2آناتومي انسان
-2-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با اندامهاي پستانداران
.2آشنايي با دستگاه تنفسي )(Respiratory System
.1آشنايي با دستگاه گوارش )(Digestive S

 

آزمايش شماره : 3قلب پستانداران
-3-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با ساختمان قلب در پستانداران
.2آشنايي با دستگاه گردش خون در پستانداران

 

آزمايش شماره : 4مغز پستانداران
-4-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با نيمكرههاي مخ، بخش مياني مغز، مخچه و بصل النخاع
.2آشنايي با لُبهاي مختلف مغز در پستانداران

 

آزمايش شماره : 5كليه پستانداران
-5-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با دستگاه ادراري در پستانداران
.2آشنايي با ساختمان كليه در پستانداران

 

آزمايش شماره : 6موجودات زنده آب راكد
-6-1اهداف آزمايش

.2آشنايي با گروههاي مختلف آغازيان

.3مشاهده سلولهاي جانوري آزادزي

 

آزمايش شماره : 7اسفنجها و كيسهتنان
-7-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با بقاياي اسفنجها
.2آشنايي با بقاياي كيسه تنان

 

آزمايش شماره : 8نرمتنان و خارتنان
-8-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با صدف نرم تنان و شناسايي ردههاي مختلف نرم تنان
.2آشنايي با بقاياي خارتنان و شناسايي ردههاي مختلف آنها

 

آزمايش شماره : 9بندپايان
-9-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با ردههاي مختلف بندپايان
.2آشنايي با مورفولوژي ميگو

 

آزمايش شماره : 11ماهيان علفخوار
-11-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با شكل ظاهري ماهيان
.2آشنايي با اندامهاي داخلي ماهيان
.1آشنايي با ويژگيهاي مهم خانوادهي كپورماهيان

 

آزمايش شماره : 11ماهيان گوشتخوار
-11-1اهداف آزمايش
.3تشخيص ماهيان گوشتخوار از روي شكل ظاهري
.2تشخيص ماهيان گوشتخوار بر اساس اندامهاي گوارشي
.1آشنايي با ويژگيهاي مهم خانوادهي شوريده ماهيان

 

آزمايش شماره : 12مورفولوژي و آناتومي پرندگان
-12-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با شكل ظاهري يا مورفولوژي پرندگان
.2آشنايي با اندامهاي داخلي يا آناتومي پرندگان

 

آزمايش شماره : 13تاكسيدرمي
-13-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با تاكسيدرمي Taxidermy
.2آشنايي با جانوران تاكسيدرمي شده موجود در آزمايشگاه به ويژه پرندگان

 

آزمايش شماره : 14وزغها و قورباغهها
-14-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با شكل ظاهري يا مورفولوژي وزغها و قورباغهها
.2آشنايي با اندامهاي داخلي يا آناتومي وزغها و قورباغهها
.1آشنايي با شكل گلبولهاي قرمز خون، بافت پوششي و بافت ماهيچهاي در دوزيستان

 

آزمايش شماره : 15خزندگان
-15-1اهداف آزمايش
.3آشنايي با شكل ظاهري يا مورفولوژي مارمولكها
.2آشنايي با شكل ظاهري يا مورفولوژي لاكپشتها
.1آشنايي با اندامهاي داخلي مارمولكها يا لاكپشتها

آزمايشگاه جانورشناسي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: آزمايشگاه جانورشناسي،
موضوع:
[ ۱۷ دى ۱۴۰۰ ] [ ۰۳:۳۲:۰۱ ] [ مجتبي صادقي ]

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill

منبع فراگير كارشناسي ارشد

به تعداد 15 صفحه قابل ويرايش ورد

 

قسمتي از متن

ALTHOUGH it was so brilliantly fine–the blue sky powdered with gold and great spots of light like white wine splashed over the Jardins Publiques–Miss Brill was glad that she had decided on her fur. The air was motionless, but when you opened your mouth there was just a faint chill, like a chill from a glass of iced water before you sip, and now and again a leaf came drifting–from nowhere, from the sky. Miss Brill put up her hand and touched her fur.

Dear little thing! It was nice to feel it again. She had taken it out of its box that afternoon, shaken out the moth powder, given it a good brush, and rubbed the life back into the dim little eyes. “What has been happening to me?” said the sad little eyes. Oh, how sweet it was to see them snap at her again from the red eiderdown! . . . But the nose, which was of some black composition, wasnt at all firm.

It must have had a knock, somehow. Never mind–a little dab of black sealing-wax when the time came–when it was absolutely necessary . . . Little rogue! Yes, she really felt like that about it. Little rogue biting its tail just by her left ear. She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. She felt a tingling in her hands and arms, but that [Page 183] came from walking, she supposed. And when she breathed, something light and sad–no, not sad, exactly–something gentle seemed to move in her bosom.

 

با اينكه هوا خيلي عالي بود – آسمان آبي با نقاط درشت نوراني و طلايي كه مثل شراب سفيد بر باغ ملي افشانده شده بودند- دوشيزه بريل خوشحال بود كه توانسته بود تصميمش را در مورد پوست خزش بگيرد. هوا ساكن بود، اما با دهان باز ميشد خنكاي ملايمي‌را حس كرد، مثل خنكاي ليوان آب يخ قبل از اينكه جرعه اي از آن نوشيده شود، و گهگاهي برگي معلق در هوا مي‌آمد، از يك جايي، از آسمان. دوشيزه بريل با دست خزش را لمس كرد. آخي! لمس دوباره آن خيلي لذت داشت. بعد از ظهر همان روز از جعبه درش آورده بود، گرد بيد كش را از آن تكانده بود، ماهوت پاك كن بهش زده بود و دوباره به چشمان كوچك كم فروغ آن زندگي بخشيده بود.

چشمان كوچك غمگين گفتند:”چه بر سر من آمده بود؟” اوه! چه شيرين بود كه دوباره از بستر پرقوي قرمز او را ديد مي‌زدند. اما بيني اش، كه از چيز سياهي ساخته شده بود، اصلاً سر جايش سفت نبود. حتما يك طوري بهش ضربه خورده بود. عيبي ندارد! يك ذره موم آب بندي مشكي، موقعي كه وقتش بشود، وقتي كه خيلي لازم باشد…..شيطون كوچولو! آره، واقعا در موردش همين جور احساس مي‌كرد. شيطون كوچولويي كه دم خودش را درست در كنار گوش چپ او گاز ميگرفت.

خوب بود پيش تر هم آن را درآورده بود وروي دامنش نوازش كرده بود. در دست ها و بازويش احساس خارش كرد و با خود فكر كرد مال راه رفتن است. وقتي كه نفس ميكشيد چيزي سبك و غمگين – نه! نه دقيقا غمگين!- به نظر مي‌آمد كه چيز لطيفي روي سينه اش حركت ميكند.

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ دى ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۱۲:۵۶ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه كامل ساختمان داده ها

به تعداد 90 صفحه ورد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و مرور سريع و جمع بندي ايام امتحانات دانشجويان

فهرست مطالب …………………………………………………………………… صفحه

كلاس ارايه ………………………………………………………………………….. 1

ساختمان چند جمله اي ……………………………………………………………………. 4

ماتريس ……………………………………………………………………………. 8

ماتريس خلوت …………………………………………………………………….. 8

نمايش ارايه در حافظه ……………………………………………………………. 13

روش سطري…………………………………………………………………… 13

ليست مرتب…………………………………………………………………… 14

پشته ………………………………………………………………………………….. 14

پياده سازي پشته……………………………………………………………………… 15

شرايط پشته………………………………………………………………….. 15

عمليات روي پشته………………………………………………………………. 15

صف ………………………………………………………………………………….. 18

پياده سازي صف…………………………………………………………………… 18

شرايط صف………………………………………………………………………………. 18

عمليات روي صف …………………………………………………………. 18

صف داراي n عنصر درون صف………………………………………………………….. 19

صف حلقوي……………………………………………………………………… 19

شرايط صف حلقوي…………………………………………………………………….. 20

درخت …………………………………………………………………………………… 23

نكات درخت ها ………………………………………………………………………….. 23

اصطلاحات مهم درخت ها…………………………………………………………….. 23

درخت دودويي …………………………………………………………………………….. 24

تفاوت درخت دودويي با درخت عمومي………………………………………………………. 24

نكات درخت دودويي ……………………………………………………………………… 25

درخت دودويي پر …………………………………………………………………………… 25

شماره گذ اري درخت دودويي ……………………………………………………………………… 25

نكات درخت دودويي كامل ……………………………………………………………………….. 25

درخت دودويي كا مل ……………………………………………………………………………. 26

نمايش درخت كامل به عمق k………………………………………………………………… 26

تبديل درخت عمومي به دودويي …………………………………………………………. 29

فهرست مطالب …………………………………………………………………………….. صفحه

مراحل تبديل درخت عمومي به دودويي ………………………………………………….. 29

پيمايش درخت دودويي ………………………………………………………………… 30

پيمايش بازگشتي ……………………………………………………………………… 30

پيمايش VLR……………………………………………………………………………… 31

پيمايش LVR……………………………………………………………………………. 31

پيمايشLRV………………………………………………………………………………… 31

نكات پيمايش درخت دودويي …………………………………………………………………. 32

درخت جستجوي دودويي ……………………………………………………………….. 37

ليست پيوندي ……………………………………………………………………….. 41

عمليات روي ليست پيوندي يك طرفه …………………………………………………….. 41

نمايش ليست پيوندي با گره سر ………………………………………………………. 42

ماتريس خلوت با ليست پيوندي …………………………………………………………. 48

نمايش پيوندي درخت دودويي ……………………………………………………………. 53

حذف گره از درخت جستجوي دودويي ………………………………………………………. 55

درخت max………………………………………………………………….. 56

درخت min……………………………………………………………………….. 56

درخت Heap………………………………………………………………………………….. 56

اضافه كردن به درخت Heap…………………………………………………………………… 57

حذف كردن از درخت min Heap……………………………………………………….. 59

نمايش درخت Heap………………………………………………………………………… 60

گراف ……………………………………………………………………………………………. 63

انواع گراف ………………………………………………………………………………………. 63

گراف جهت دار ………………………………………………………………………………. 63

رئوس مجاور ……………………………………………………………………………..64

زير گراف …………………………………………………………………………………………..64

مسير ……………………………………………………………………………………………… 65

درجه راس …………………………………………………………………………………………. 65

نمايش گراف …………………………………………………………………………………….. 66

1. ماتريس مجاورتي ………………………………………………………………….. 66

نكات ماتريس مجاورتي …………………………………………………………………………….. 67

گراف Sparse……………………………………………………………………………… 67

2. ماتريس مجاورتي ……………………………………………………………….. 67

نكات ليست مجاورتي ……………………………………………………….. 67

3. ليست مجاورتي چندگانه………………………………………………………… 69

انواع جستجو در گراف ……………………………………………………. 72

نكات پيمايش گراف ………………………………………………………………… 72

درخت پوشاي بهينه …………………………………………………………….. 74

درخت پوشاي كمينه ……………………………………………………………… 76

الگوريتم كراسل ………………………………………………………… 76

گراف كمينه …………………………………………………………………………… 77

مولفه ي كمينه ……………………………………………………………………. 77

تشخيس كمينه بودن گراف …………………………………………….. 78

كلاس هاي مفيد ………………………………………………………………. 78

مرتب سازي …………………………………………………………………….. 80

مرتب سازي ادغامي ………………………………………………………………. 82

 

جزوه كامل ساختمان داده ها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ دى ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۱۱:۴۵ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه كتاب روانشناسي راهنمايي و مشاوره

بر اساس كتاب نيلا آخوندي

به تعداد 84 صفحه pdf

 

فهرست:

فصل اول: روانشناسي مشاوره و راهنمايي
فصل دوم: رويكردهاي روانتحليلگري
فصل سوم: رويكردهاي رفتاري
فصل چهارم: رويكردهاي شناختي و شناختي- رفتاري مشاوره
فصل پنجم: رويكردهاي عاطفي
فصل ششم: تشخيص، سنجش و درمان
فصل هفتم: راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي

فصل هشتم: راهنمايي و مشاوره افراد با ويژگيهاي خاص

 

خلاصه كتاب روانشناسي راهنمايي و مشاوره


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۵ دى ۱۴۰۰ ] [ ۰۶:۵۶:۲۸ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت طراحي الگوي بودجه ريزي عملياتي دستگاه هاي اجرايي كشور

به تعداد 22 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

بعضي مباحث مطرح شده در پاورپوينت

مراحل سير تكوين بوجه

مروري بر روش هاي بودجه ريزي

مزاياي بودجه ريزي عملياتي

تفاوت بين بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي

روش هاي اجراي بودجه ريزي عملياتي

بودجه بندي بر مبناي عملكرد

الگوي پيشنهادي براي بودجه ريزي عملياتي دستگاه هاي اجرايي در ايران

 

پاورپوينت طراحي الگوي بودجه ريزي عملياتي دستگاه هاي اجرايي كشور


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۵ دى ۱۴۰۰ ] [ ۰۶:۵۵:۱۷ ] [ مجتبي صادقي ]

رساله دكتري با عنوان ارائه چارجوبي نوين جهت تحليل ويژگي هاي كيفي معماري سازماني

به تعداد 236 صفحه pdf

مناسب رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

 

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : ادبيات تحقيق

فصل سوم: مشخصه سازي ويژگي هاي كيفي در حوزه معماري سازماني

فصل چهارم: پيشنهاد چهارچوبي جهت تحليل معماري سازماني مبتني بر ويژگي هاي كيفي

فصل پنجم: اعتبار سنجي چهارچوب پيشنهادي بر اساسي مطالعات موردي

فصل ششم : نتيجه گيري ، جمع بندي و پيشنهادات آتي

 

رساله دكتري با عنوان ارائه چارجوبي نوين جهت تحليل ويژگي هاي كيفي معماري سازماني


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۳۰:۲۷ ] [ مجتبي صادقي ]

تربيت بدني عمومي تاليف نمازي زاده و سلحور

اسكن كامل

به تعداد 167 صفحه pdf

 

فصل اول:نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش

فصل دوم: رهبري انقلاب اسلامي و تربيت بدني و ورزش

فصل سوم: فيزيولوژي ورزشي

فصل چهارم: ورزش و سلامت

تربيت بدني عمومي تاليف نمازي زاده و سلحور


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۲۵:۴۴ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت تفسير راديولوژي شكم

به تعداد 60 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و دانشجويان پزشكي

 

پاورپوينت تفسير راديولوژي شكم


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۵ آبان ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۵۶:۵۰ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل مباني علم اقتصاد (كليات علم اقتصاد)

نوشته جمشيد پژويان، فرهاد خداداد كاشي و يگانه موسوي

به تعداد 507 اسلايد قابل ويرايش

 

 

فصولي كه بايد تدريس و مطالعه شود عبارتند از:
10، 1،2،3،4،5،6،7،8،9
12،13،14،17،18

فصل 11 و 15 و 16 در اين فايل موجود نمي باشند.

 

فصل اول تاريخچه مختصري از شكل گيري علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي

فصل دوم روش و ابزار تحليل اقتصادي

فصل سوم تقاضا و عرضه

فصل چهارم توليد

فصل پنجم تئوري هزينه توليد

فصل ششم بازارها و تغيير قيمت

فصل هفتم مقدمه اي بر اقتصادكلان

فصل هشتم اندازه گيري درآمد و ستاده ملي

فصل نهم مشكلات كلان اقتصادي

فصل دهم تعيين الگوي درآمد ملي

فصل يازدهم ___

فصل دوازدهم دولت و نقش اقتصادي آن

فصل سيزدهم ماليات

فصل چهاردهم پول

فصل پانزدهم ___

فصل شانزدهم ___

فصل هفدهم رشد اقتصادي

فصل هيجدهم توسعه اقتصادي

 

پاورپوينت كامل مباني علم اقتصاد


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۵ آبان ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۵۵:۲۲ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه برنامه ريزي غيرخطي

دست نويس دانشجو از مباحث كلاس

تا پايان فصل پنجم

به تعداد 28 صفحه pdf شده

خوش خط و با كيفيت

جزوه برنامه ريزي غيرخطي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۱۴:۵۹ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی