جزوه معناشناسي دكتر پاكتچي

به تعداد 12 فايل از مباحث دوازده جلسه كلاس در طول ترم

مناسب اساتيد و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

مقدمه

بيان معنا

رويكرد قوم شناختيEthno-Linguistics

فرايند معناسازي در ديدگاه مكتب معناشناسي قومي

تركيب معاني و استخراج

معرفي مكاتب معناشناسي

اشتقاق قابل درك و اشتقاق فراموش شده

تكرار صورت بندي

 

ريشه شناسي فراموش شده

تيرگي معنايي و نحوه غلبه ما بر تيرگي معنايي

 

روزمره زدايي

روزمره زدايي گفتماني

 

جزوه معناشناسي دكتر پاكتچي