تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

گزارش كارآموزي در شركت برق 

در قالب WORD و قابل ويرايش و در 65 صفحه

 

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………..1
فصل اول………………………………………………………………………2
تاريخچه صنعت برق در جهان…………………………………………………..3
تاريخچه صنعت برق در ايران……………………………………………………4
فصل دوم……………………………………………………………………..7
نقشه ها و استاندارد ها………………………………………………………..8
علائم كد گذاري در دياگرام هاي شبكه برق………………………………….8
شناسايي اتصال خطوط…………………………………………………………9
شناسايي ترانسفورماتورهاي قدرت………………………………………….10
مشخصات جريان الكتريكي…………………………………………………….10
مقاومت الكتريكي……………………………………………………………….11
توان……………………………………………………………………………….12
انواع نقشه ها…………………………………………………………………..14
خطوط انتقال…………………………………………………………………….14
پايداري شبكه…………………………………………………………………..15
خطوط انتقال هوايي……………………………………………………………15
خطوط انتقال زميني……………………………………………………………16
شبكه هاي فشار قوي عمومي………………………………………………17
فيدر………………………………………………………………………………17
فصل سوم………………………………………………………………….19
تعريف پست……………………………………………………………………20
انواع پست……………………………………………………………………..20
تقسيم بندي پستها…………………………………………………………..20
پستهاي داخلي باز ونيمه باز…………………………………………………22
پستهاي داخلي بسته………………………………………………………..22
پستهاي گازي(داخلي و بيروني)…………………………………………….23
پستهاي معمولي بيروني……………………………………………………..24
فصل چهارم (تجهيزات پست)…………………………………………..25
اجزاء تشكيل دهنده پست……………………………………………………26
تغذيه DC ايستگاه……………………………………………………………..26
باسبار(شين)…………………………………………………………………..26
انواع شين بندي……………………………………………………………….27
برقگير……………………………………………………………………………29
ترانس ولتاژ……………………………………………………………………..32
ترانس ولتاژخازني(C.V.T)……………………………………………………32
ترانس جريان……………………………………………………………………33
سكسيونر………………………………………………………………………34
انتخاب سكسيونرازنظرنوع و مشخصات…………………………………….37
انواع بريكرها(دژنكتورها)………………………………………………………37
استاندارد هاي كليد قدرت…………………………………………………….37
انواع مكانيزم قطع و وصل بريكر………………………………………………44
لاين تراپ وPLC (تله موج)…………………………………………………….46
ترانسفورماتور قدرت……………………………………………………………48
ساختمان ترانسهاي قدرت روغني…………………………………………..49
قسمتهاي اصلي ترانسفورماتور………………………………………………50
1- هسته………………………………………………………………………..50
2- سيم پيچي هاي ترانس……………………………………………………51
3- تانك اصلي روغن……………………………………………………………51
4- مقره ها (بوشينگ ها)……………………………………………………..53
سيستم هاي اندازه گيري و حفاظت ترانس………………………………..54
1- كنسرواتور(منبع انبساط روغن)……………………………………………54
2- تپ چنجر…………………………………………………………………….55
3- ترمو متر……………………………………………………………………..57
4- نشان دهنده سطح روغن ………………………………………………..58
5- رله بوخهلتز………………………………………………………………….58
6- سوپاپ اطمينان يا لوله انفجاري………………………………………….60
7- رادياتور……………………………………………………………………….60
8- پمپ هاوفن ها……………………………………………………………..60
فصل پنجم (حفاظت)…………………………………………………….65
حفاظت………………………………………………………………………….66
1- هدف از حفاظت…………………………………………………………….66
2- انواع حفاظت………………………………………………………………..66
3- كاربرد حفاظت………………………………………………………………66
انواع رله حفاظتي از نظر اتصال به شبكه…………………………………..66
موارداستفاده رله جريان زياد…………………………………………………69
ضمائم………………………………………………………………………….71
اينترلاك………………………………………………………………………..72
تست رله ……………………………………………………………………..72
تست روغن……………………………………………………………………73
نمونه اي از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درايستگاه 400……..74

 

گزارش كارآموزي و پروژه در شركت برق


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۵:۴۰ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه كامل معناشناسي دكتر پاكتچي

به تعداد 12 فايل از مباحث دوازده جلسه كلاس در طول ترم

مناسب اساتيد و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

مقدمه

بيان معنا

رويكرد قوم شناختيEthno-Linguistics

فرايند معناسازي در ديدگاه مكتب معناشناسي قومي

تركيب معاني و استخراج

معرفي مكاتب معناشناسي

اشتقاق قابل درك و اشتقاق فراموش شده

تكرار صورت بندي

ريشه شناسي فراموش شده

تيرگي معنايي و نحوه غلبه ما بر تيرگي معنايي

روزمره زدايي

روزمره زدايي گفتماني

 

جزوه كامل معناشناسي دكتر پاكتچي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۵:۱۹ ] [ مجتبي صادقي ]

انقلاب هاي اروپا ويژه درس حقوق بشر

 

تاريخ تمدن ويل دورانت - عصر ايمان - به تعداد 787 صفحه pdf

تاريخ تمدن ويل دورانت - يونان باستان - به تعداد 568 صفحه pdf

تاريخ تمدن ويل دورانت - اصلاح دين - به تعداد 780 صفحه pdf

تاريخ تمدن ويل دورانت - رنسانس - به تعداد 568 صفحه pdf

تاريخ تمدن ويل دورانت - مشرق زمين گاهواره تمدن - به تعداد 876 صفحه pdf

 

 

انقلاب هاي اروپا ويژه درس حقوق بشر


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۵:۰۱ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه مباني ژئومورفولوژي

شامل مباحث زير مي باشد.

جزوه فصل اول و دوم : به تعداد 54 صفحه pdf شامل دامنه / پيكر شناسي ساختماني / مباحث مرتبط با كاني و سنگ / گنكلو مراها / سنگ نمك / تراورتن / چينه شناسي / دگر شيبي /

جزوه فصل سوم : به تعداد 29 صفحه pdf شامل حركات زمين ساخت / پراكندگي مجموعه ها / انواع و مشخصه هاي چين / گسل ها و خميدگي ها /

جزوه فصل چهارم ، پنج و ششم : به تعداد 53 صفحه pdf شامل مجموعه هاي ساختماني بزرگ كره زمين / سكو ها / دگر شيب / سيستم هاي چين خورده آلپي / قلمرو ها / قوس هاي جزيره هيا / اشكال اوليه ساختماني / ساختمانهاي يك شيبي / كواستا /

جزوه فصل هفتم : به تعداد 40 صفحه pdf شامل ساختمان هاي چين خورده / اشكال ژورايي / زاگرس چين خورده / دره تاقديسي / ناو معلق / تنگ /

جزوه فصل هشتم و نهم : به تعداد 91 صفحه pdf شامل فرسايش كارستي (آهكي) / انواع سنگها / اشكال كارستي / دولين / استالاگميت و استلاكتيت / ساختمان هاي بلورين / ساختمان هاي آتتشفشاني /

جزوه فصل دهم تا دوازدهم : _ _

جزوه فصل سيزدهم و چهاردهم : به تعداد 40 صفحه pdf شامل ارتباط مسير شبكه آبها با ساختمان زمين شناسي / پديده انطباق / ساختمان زمين شناسي و اجزاي شبكه ابها / تحول شبكه آب / تعادل و توازن / اسارت رودخانه / شواهد پديده اسارت / پديده انحراف

 

جزوه مباني ژئومورفولوژي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۴:۴۶ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه جلد اول كتاب مديريت مالي نوين استفان راس ترجمه دكتر علي جهان خاني و مجتبي شوري

به تعداد 54 صفحه pdf

 

شامل يرفصل هاي زير مي باشد

فصل اول : معرفي مديريت مالي

فصل دوم : صورت هاي مالي ، ماليات ها و جريان نقدي

فصل سوم : تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

فصل چهارم : برنامه ريزي بلند مدت و رشد

فصل پنجم : مقدمه اي بر ارزيابي پول

فصل ششم : ارزيابي جريانات نقدي تنزيل شده

فصل هفتم : ارزيابي فعلي خالص و ساير معيارهاي ارزيابي سرمايه گذاري

فصل هشتم : تصميم گيري هاي مربوط به بودجه اي سرمايه اي

فصل نهم : تجزيه و تحليل و ارزيابي پروژه

 

خلاصه جلد اول كتاب مديريت مالي نوين استفان راس ترجمه دكتر علي جهان خاني و مجتبي شوري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۴:۲۹ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ريخته گري فلزات
جزوه ريخته گري فلزات استاد حمزه شاهرجبيان

به تعداد ۱۲۱ صفحه در قالب فايل pdf

فهرست ها
1. مروري بر تكنولوژي ريخته گري
٢. ريخته گري در ماسه
٣. ريخته گري دقيق
۴. دايكاست
۵. ريخته گري گريز از مركز

 

جزوه ريخته گري فلزات


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: جزوه ريخته گري فلزات،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۴:۱۲ ] [ مجتبي صادقي ]

نظريه ھاي جامعه شناسي ۲
رشته علوم اجتماعي
نام منبع و مؤلف : نظريه ھاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي

271 صفحه اسلايد پي دي اف شده

فصل چھارم:انواع نظريه ھاي جامعه شناختي نو ماركسيستي
فصل پنجم :نظريه كنش متقابل نمادين
فصل ششم:جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظريه تبادل و جامعه شناسي رفتاري

 

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي

 

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۳:۵۳ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ريخته گري فلزات

جزوه ريخته گري فلزات استاد حمزه شاهرجبيان

به تعداد ۱۲۱ صفحه در قالب فايل pdf 

فهرست ها

1. مروري بر تكنولوژي ريخته گري
٢. ريخته گري در ماسه
٣. ريخته گري دقيق
۴. دايكاست
۵. ريخته گري گريز از مركز

جزوه ريخته گري فلزات


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: جزوه ريخته گري فلزات،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۳:۳۱ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه آموزشي درس اقتصاد مديريت دكتر غلامحسين خورشيدي

بهمراه حل المسائل

فايل آموزشي 165 صفحه pdf

فايل حل المسائل 48 صفحه pdf

 

جزوه آموزشي درس اقتصاد مديريت دكتر غلامحسين خورشيدي

 

جزوه آموزشي درس اقتصاد مديريت دكتر غلامحسين خورشيدي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۳:۱۴ ] [ مجتبي صادقي ]

گزارش كارآموزي و پروژه در شركت برق

در قالب WORD و قابل ويرايش و در 65 صفحه

 

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………..1
فصل اول………………………………………………………………………2
تاريخچه صنعت برق در جهان…………………………………………………..3
تاريخچه صنعت برق در ايران……………………………………………………4
فصل دوم……………………………………………………………………..7
نقشه ها و استاندارد ها………………………………………………………..8
علائم كد گذاري در دياگرام هاي شبكه برق………………………………….8
شناسايي اتصال خطوط…………………………………………………………9
شناسايي ترانسفورماتورهاي قدرت………………………………………….10
مشخصات جريان الكتريكي…………………………………………………….10
مقاومت الكتريكي……………………………………………………………….11
توان……………………………………………………………………………….12
انواع نقشه ها…………………………………………………………………..14
خطوط انتقال…………………………………………………………………….14
پايداري شبكه…………………………………………………………………..15
خطوط انتقال هوايي……………………………………………………………15
خطوط انتقال زميني……………………………………………………………16
شبكه هاي فشار قوي عمومي………………………………………………17
فيدر………………………………………………………………………………17
فصل سوم………………………………………………………………….19
تعريف پست……………………………………………………………………20
انواع پست……………………………………………………………………..20
تقسيم بندي پستها…………………………………………………………..20
پستهاي داخلي باز ونيمه باز…………………………………………………22
پستهاي داخلي بسته………………………………………………………..22
پستهاي گازي(داخلي و بيروني)…………………………………………….23
پستهاي معمولي بيروني……………………………………………………..24
فصل چهارم (تجهيزات پست)…………………………………………..25
اجزاء تشكيل دهنده پست……………………………………………………26
تغذيه DC ايستگاه……………………………………………………………..26
باسبار(شين)…………………………………………………………………..26
انواع شين بندي……………………………………………………………….27
برقگير……………………………………………………………………………29
ترانس ولتاژ……………………………………………………………………..32
ترانس ولتاژخازني(C.V.T)……………………………………………………32
ترانس جريان……………………………………………………………………33
سكسيونر………………………………………………………………………34
انتخاب سكسيونرازنظرنوع و مشخصات…………………………………….37
انواع بريكرها(دژنكتورها)………………………………………………………37
استاندارد هاي كليد قدرت…………………………………………………….37
انواع مكانيزم قطع و وصل بريكر………………………………………………44
لاين تراپ وPLC (تله موج)…………………………………………………….46
ترانسفورماتور قدرت……………………………………………………………48
ساختمان ترانسهاي قدرت روغني…………………………………………..49
قسمتهاي اصلي ترانسفورماتور………………………………………………50
1- هسته………………………………………………………………………..50
2- سيم پيچي هاي ترانس……………………………………………………51
3- تانك اصلي روغن……………………………………………………………51
4- مقره ها (بوشينگ ها)……………………………………………………..53
سيستم هاي اندازه گيري و حفاظت ترانس………………………………..54
1- كنسرواتور(منبع انبساط روغن)……………………………………………54
2- تپ چنجر…………………………………………………………………….55
3- ترمو متر……………………………………………………………………..57
4- نشان دهنده سطح روغن ………………………………………………..58
5- رله بوخهلتز………………………………………………………………….58
6- سوپاپ اطمينان يا لوله انفجاري………………………………………….60
7- رادياتور……………………………………………………………………….60
8- پمپ هاوفن ها……………………………………………………………..60
فصل پنجم (حفاظت)…………………………………………………….65
حفاظت………………………………………………………………………….66
1- هدف از حفاظت…………………………………………………………….66
2- انواع حفاظت………………………………………………………………..66
3- كاربرد حفاظت………………………………………………………………66
انواع رله حفاظتي از نظر اتصال به شبكه…………………………………..66
موارداستفاده رله جريان زياد…………………………………………………69
ضمائم………………………………………………………………………….71
اينترلاك………………………………………………………………………..72
تست رله ……………………………………………………………………..72
تست روغن……………………………………………………………………73
نمونه اي از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درايستگاه 400……..74

 

گزارش كارآموزي و پروژه در شركت برق در قالب WORD و قابل ويرايش و در 65 صفحه


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۲:۵۵ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی