گزارش كارآموزي بخش فرآيند پالايشگاه نفت پارس

به تعداد 48 صفحه pdf

بسيار مرتب و با كيفيت بالا

 

فهرست:

مقدمه 5
تعريف پالايش 6
نشانه شركت نفت پارس 7
تاريخچه 7
محصولات 12
بخش هاي مختلف پالايشگاه نفت پارس 13
واحد ايمني (HSE) 14
واحد تانك فارم 33
بخش فرآيند 31
 واحد فورفورال 32
 بازيابي حلال (فورفورال) 34
 واحد تفكيك 35
 بازيابي روغن 38
 بازيابي پارافين 44
 بازيابي حلال 44
 تاسيسات جانبي 43
 تصفيه پساب صنعتي 44
 كمپرسورخانه 46
 R.O 47
 بويلر 47
منابع 49

 

گزارش كارآموزي بخش فرآيند پالايشگاه نفت پارس