تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

پايان نامه تاثير دماهاي متفاوت نگهداري برروي تركيبات موثر در رايحة پنير UF ايراني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.S) در رشته صنايع غذايي

 

به تعداد 96 صفحه ورد قابل ويرايش

 

فهرست مطالب

فصل اول: 1

كليات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- طرح موضوع. 2

1-3- بيان مسئله. 3

الف- عوامل موثر بر عطر و طعم پنير: 4

1- گليكوليز. 4

2- ليپوليز. 4

3- پروتئوليز. 5

4- دما 5

1-3-1- تعريف پنير. 7

1-3-2- منشاء تاريخي پنير. 7

1-3-3- طبقه بندي واريته‌هاي پنير. 9

1-3-3-1- پنير اولترافيلتراسيون (UF) 11

1-3-4- ارزش تغذيه‏اي پنير. 12

1-3-5- مواد تشكيل دهنده پنير. 15

1-3-6- سرانه مصرف پنير. 16

1-4- فرايند توليد پنير. 19

1-4-1- آماده سازي شير. 19

1-4-2- آنزيم رنين و انعقاد شير. 19

1-4-3- سينرسيس… 20

1-4-4- رسيدن پنير. 20

1-4-4-1- پروتئوليز. 23

1-4-4-2- ليپوليز. 26

1-4-4-3-گليكوليز. 28

1-5- تغيير در عطر و طعم پنير. 30

1-6- تغيير در بافت پنير. 30

1-7- تسريع رسيدن پنير. 32

1-7-1- افزايش دماي رسيدن. 33

1-7-2- آنزيم‏هاي خارجي.. 34

1-7-3- اصلاح سلول‌هاي باكتريايي از طريق فيزيكي يا شيميايي.. 35

1-7-4- اصلاح ژنتيكي باكتري‌هاي آغازگر. 35

1-7-5- كشت‌هاي كمكي.. 36

1-7-6- محلول‌هاي آبكي پنير. 36

1-8- دورنماي تسريع رسيدن پنير. 36

1-9- اهداف تحقيق. 37

1-10- پرسش اصلي تحقيق. 37

1-11- فرضيه‏هاي تحقيق. 38

فصل دوم: 39

سوابق و پيشينه تحقيق. 39

فصل سوم: 45

مواد و روش‏ها 45

3-1- محل انجام پروژه 46

3-2- مواد. 46

3-2-1-مواد اوليه پنير. 46

3-2-1-1- شير. 46

3-2-1-2- استارتر. 46

3-2-1-3- نمك… 47

3-3- فرايند توليد پنير به روشUF. 47

دريافت: 47

پاستوريزاسيون: 47

تغليظ شير: 47

پركردن و بسته بندي: 47

نگه‌داري در اتاق تخمير: 48

3-4- مواد مورد نياز جهت انجام آزمايش… 48

3-5- دستگاه‌ها ي مورد نياز: 48

3-5-1- ميلكواسكن.. 48

3-5-2- دستگاه SPME.. 49

3-5-3- كروماتوگرافي گاز / طيف سنجي جرمي  (GC/MS) 49

3-5-3-1- اندازه گيري آروما با استفاده از روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي.. 51

٣-6- ارزيابي حسي.. 52

3-7- روش‏هاي تجزيه وتحليل آماري.. 53

فصل چهارم. 54

نتيجه‌گيري و بحث.. 54

4- نتايج و ارزيابي آزمون‏هاي پنير. 55

4-1- تاثير دما و زمان نگهداري بر ميزان استالدئيد. 57

4-2- تاثير دما و زمان نگهداري بر مقدار اتانول. 60

4-3- تاثير دما و زمان نگهداري بر مقدار دي استيل. 62

4-4- تاثير دما و زمان نگهداري بر ميزان استوئين.. 64

4-5 ارزيابي حسي.. 67

4-6- نتيجه‌گيري كلي.. 69

پيشنهادات: 70

منابع: 71

ضميمه: 76

Abstract: 83

 

فهرست جداول

جدول1-1 طبقه بندي انواع پنير براساس ميزان رطوبت.. 10

جدول1-2 طبقه بندي گروه هاي پنير بر اساس روش انعقاد. 11

جدول1-3 ميانگين تركيبات مغذي در تعدادي از انواع پنير. 14

جدول1-4 سرانه مصرف لبنيات برحسب كيلوگرم درسال. 16

جدول1 -5 مصرف سرانه پنير در كشورهاي مختلف جهان. 17

جدول 1-6 روش هاي مهم مورد استفاده براي تشديد رسيدن پنير. 37

جدول 3-1 مشخصات شير مصرفي.. 46

جدول 3-2 مواد مورد نياز جهت انجام آزمايش… 49

جدول 3-3- مواد مورد نياز جهت انجام آزمايش……. 52

جدول 4-1 نتايج ميانگين مربعات تغييرات دما و زمان نگهداري پنير. 55

 

فهرست اشكال

شكل1-1 پروتئوليز و تشكيل تركيبات ناشي از تجزيه كازئين.. 26

شكل1-2 لاكتوز و تجزيه آن. 29

شكل 1-3 فرآيند رسيدن پنير و توليد تركيبات مختلف… 29

شكل 3-1 دستگاه كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي.. 51

شكل 4-1 كروماتوگرام. 57

شكل 4-2 تغييرات مقدار استالدئيد در بين تيمارهاي مختلف… 57

شكل 4-3 تغييرات مقدار استالدئيد در طي دوره رسيدگي 30 روز. 58

شكل 4-4 تاثير متقابل تيمار – زمان بر استالدئيد در طي دوره رسيدگي 30 روز. 59

شكل 4-5 كروماتوگرام. 60

شكل 4-6 تغييرات مقدار اتانول در طي دوره رسيدگي 30 روز. 60

شكل 4-7 تغييرات مقدار اتانول در بين تيمارهاي مختلف… 61

شكل 4-8 تاثير متقابل تيمار – زمان بر اتانول در طي دوره رسيدگي 30 روز. 61

شكل 4-9 كروماتوگرام. 62

شكل 4-10 تغييرات مقدار دي استيل در بين تيمارهاي مختلف… 62

شكل 4-11تغييرات مقدار دي استيل در طي دوره رسيدگي 30 روز. 62

شكل 4-12 تاثير متقابل تيمار – زمان بر دي استيل در طي دوره رسيدگي 30 روز. 64

شكل 4-13 كروماتوگرام. 65

شكل 4-14 تغييرات مقدار استوئين در بين تيمارهاي مختلف… 65

شكل 4-15 تغييرات مقدار استوئين در طي دوره رسيدگي 30 روز. 66

شكل 4-16 تاثير متقابل تيمار – زمان بر استوئين در طي دوره رسيدگي 30 روز. 66

شكل 4-17 نتايج ارزيابي حسي در بين تيمارهاي مختلف… 67

شكل 4-18 نتايج ارزيابي حسي  در طي دوره رسيدگي 30 روز. 68

شكل 4-19 تاثير متقابل تيمار – زمان بر نتايج ارزيابي حسي  در طي دوره رسيدگي 30 روز. 69

 

 

پايان نامه تاثير دماهاي متفاوت نگهداري برروي تركيبات موثر در رايحة پنير UF ايراني

 

 

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع: همه پست ها
[ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۱:۱۵:۲۶ ] [ مجتبي صادقي ]

جداول با اهميت در زمينه كليات باكتري شناسي

به تعداد 21 صفحه pdf

 

باكتري شناسي پزشكي

 

شامل سرفصل هاي :

تاريخچه
تاكسونومي
ساختمان و فيزيولوژي باكتري ها
متابوليسم و رشد باكتري ها
ژنتيك باكتري ها
آنتي بوتيك ها و مواد ضد عفوني كننده

 

فهرست جداول:

جدول كشف بيماريهاي مهم باكتريايي

اتفاقات مهم در ميكروب شناسي

رده بندي باكتري ها بر اساس كتاب جاوتز

رده بندي باكتريها بر اساس كتاب برجي

مقايسه صفات افتراقي عمده بين يوكاريوت ها و پروكاريوت ها

جدول مقايسه باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي

جدول مقايسه اندوتوكسين و ليپو تيكوئيك اسيد

مقايسه ميزان تكثير در نمودار رشد باكتري ها

رنگ آميزي بخش هاي مختلف باكتري ها

جدول مشابه در مورد رنگ آميزي ضمائم باكتري ها

نحوه قرار گيري فلاژل در اطراف باكتري ها

انواع دانه هاي ذخيره ايي در باكتري ها

كانال هاي غشاء خارجي در باكتريهاي گرم منفي

اسپور

انرژي آزاد استاندارد ناشي از هيدروليز تركيبات فسفريليه

طبقه بندي بر اساس منبع انرژي وكربن

محيط كشت باكتريايي

محيط هاي باكتريايي

انواع موتاسيون

منشاء ساير آنتي بيوتيك ها

بتالاكتامها

مكانيسم آنتي بيوتيك هاي مختلف

عوارض مصرف آنتي بيوتيك ها

ضد عفوني كننده ها

حرارات

فلور طبيعي ميكروب ها

 

جداول با اهميت در زمينه كليات باكتري شناسي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۰۷:۱۸:۱۶ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه هيدروليك حاوي فرمول ها و نكات مهم

به تعداد 56 صفحه pdf

 

 

فصل اول: كليات و مفاهيم اوليه

پارامترهاي هيدروليكي مقاطع عرضي

مفهوم دبي

مفهوم پيوستگي

طبقه بندي و وضعيت جريان

توزيع فشار در كانال ها

محاسبات فشار هيدرواستاتيك

لوله پزوتر

 

فصل دوم: جريان يكنواخت

معامل جريان

كانال منشوري و كانال غير منشوري

محاسبه تنش برشي متوسط وارد بر جداره كانال

محاسبه سرعت برشي

محاسبه سرعت متوسط جريان

 

فصل سوم: طراحي كانال

مقطع بهينه هيدروليكي

مقطع بهينه مستطيلي

مقطع بهينه ذوزنقه اي با شيب معين

مقطع بهينه ذوزنقه اي با شيب نا معين

مقطع بهينه مثلثي

مقطع بهينه دايره اي

 

فصل چهارم: انرژي مخصوص

تعاريف و مفاهيم اوليه انرژي مخصوص

منحني انرژي مخصوص

محاسبه عمق بحراني و انرژي بحراني

كاربرد انرژي مخصوص

تعريف شيب بحراني

منحني دبي

 

فصل پنجم: نيروي مخصوص

مفهوم نيروي مخصوص

منحني نيروي مخصوص

پرش هيدروليكي

محاسبه نيروي وارد بر سازه هاي هيدروليكي

 

فصل ششم: جريان متغير تدريجي

معرفي انواع كانال ها

پروفيل هاي سطح آب

برخورد كانال تند به كانال افقي

محاسبات كمي نيمرخ هاي سطح آب

برخورد شيب تند به شيب ملايم

 

فصل هفتم: جريان غير دائمي

جريان غير دائمي با طول موج كوچك

سرعت انتشار امواج

خلاصه هيدروليك حاوي فرمول ها و نكات مهم

 

 

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: خلاصه هيدروليك،
موضوع:
[ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۰۷:۳۹:۳۲ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی